ក្រុមហ៊ុន Amazon FBA

  • តើការត្រួតពិនិត្យផលិតផល Amazon FBA គឺជាអ្វី?

    ការត្រួតពិនិត្យផលិតផល Amazon FBA គឺជាការត្រួតពិនិត្យដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅចុងបញ្ចប់នៃផលិតកម្មនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ នៅពេលដែលផលិតផលត្រូវបានខ្ចប់ និងរួចរាល់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន។Amazon បានផ្តល់បញ្ជីត្រួតពិនិត្យដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលតម្រូវឱ្យបំពេញមុនពេលផលិតផលរបស់អ្នកអាចត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅលើ Amazon stor...
    អាន​បន្ថែម

ស្នើសុំរបាយការណ៍គំរូ

ទុកពាក្យសុំរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានរបាយការណ៍។